Facebook pixel
 1. Algemeen
  1. Deze actievoorwaarden van Misset Uitgeverij B.V. (hierna “Organisator”) Hanzestraat 1, 7006 RH te Doetinchem zijn van toepassing op de actie Mechanisatiemania georganiseerd door TREKKER in verband met haar 30 jarig bestaan. De actie loopt van 1 september 2018 tot 1 juni 2019 en bestaat uit verschillende onderdelen. Op onze website www.trekkermagazine.nl/mechanisatiemania worden in verschillende perioden prijzen, met uitzondering van de hoofdprijs, verloot. De verschillende deadlines voor deelname en de te winnen prijzen zijn duidelijk omschreven op de website.
  2. Deze actie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  3. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.
  4. Met vragen of opmerkingen over de actievoorwaarden of acties kan contact opgenomen worden met Organisator.
 2. Deelname en deelnemers
  1. Deelname is uitsluitend voor abonnees van TREKKER. Nog geen abonnee? Profiteer nu van een aantrekkelijke instapkorting.
  2. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Misset Uitgeverij, alsmede iedere medewerker van de hoofdpartners, partners en suppliers die direct betrokken zijn bij de actie.
  3. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.
  4. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de actie.
  5. Deelname is uitgesloten voor deelnemers jonger dan 18 jaar.
  6. Organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
  7. Organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
  8. Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
 3. Prijzen
  1. De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.
  2. De prijzen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
  3. Indien er meerdere exact gelijke prijzen zijn te winnen, keert Organisator slechts één artikel/prijs per telefoonnummer, e-mailadres dan wel woonadres uit.
  4. De prijswinnaars zullen binnen twee weken en uiterlijk drie maanden na de beëindiging van de actie persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.
  5. Organisator stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. Omdat de winnaar de prijs gratis verkrijgt, geldt voor het betreffende product geen herroepingsrecht. De winnaar kan zich tevens ter zake van de prijs niet beroepen op de wettelijke bepalingen die gelden voor (consumenten)koop.
  6. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Organisator.
  7. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Organisator.
 4. Gegevens
  1. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan Organisator toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen. Organisator verwijst naar haar privacybeleid, dat raadpleegbaar is op https://misset.com/privacy/.
  2. Deelnemer geeft toestemming voor het publiceren van de inzending ten behoeven van marketingdoeleinden, alsmede het publiceren van de ingezonden content op onze website en social media kanalen.
 5. Wijziging actievoorwaarden en technische voorzieningen
  1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Organisator.
  2. Organisator behoudt zich het recht voor om deze actie (en de voorwaarden) eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.trekkermagazine.nl/actievoorwaarden-mm; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
  3. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.
 6. Klachten
  1. Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Organisator georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een email aan marketing.landbouw@misset.com onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel’. Organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Organisator, de door ingeschakelde hulppersonen of derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met aanvaarding of ingebruikname van de prijzen maakt. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen c.q. zichtbare of verborgen gebreken in de door haar uitgekeerde prijzen en verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. Organisator zorgt ervoor dat winnaar een leasecontract om niet voor een jaar terzake van de hoofdprijs met Mechan groep kan aangaan, maar is verder niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken op grond van het leasecontract zelf.
 8. Overmacht
  1. Organisator behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Organisator kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.
 9. Toepasselijk recht
  1. Op deze actievoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.